چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان مقطع متوسطه و پیش‌دانشگاهی شهر جیرفت براساس مقیاس بالینی اضطراب و افسردگی HADS در سال 1388 انجام گرفت. براساس نمونه‌گیری خوشه‌ای 200 نفر از هر پایه تحصیلی انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. روش این پژوهش توصیفی است، داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی شامل: آزمون t، آزمون Anova، تحلیل واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن برای بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شد.

15000 تومان

نتایج نشان داد که نمره اضطراب دانش‌آموزان در مقطع پیش‌دانشگاهی بالاتر از مقطع متوسطه است، نمره اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان دختر از پسر بالاتر است، بین نمره‌های افسردگی و اضطراب دانش‌آموزان براساس تحصیلات والدین تفاوت وجود ندارد. بین نمره اضطراب و افسردگی دانش‌اموزان براساس رشته‌های تحصیلی آنها تفاوت معنادار وجود دارد بین افسردگی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه منفی معنادار و بین اضطراب و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه مثبت و معنادار است. بنابراین دانش‌آموزان مقاطع دبیرستانی باید از نظر اختلالات روانی مورد ارزیابی دقیق‌تری قرار گیرند.

15000 تومان


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

 عنوان کامل : پایان نامه بررسی اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان مقطع متوسطه و پیش‌دانشگاهی

تعداد صفحات : 98

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی


فهرست مطالب:
چکیده   
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه   
بیان مسأله   
اهمیت و ضرورت پژوهش   
اهداف تحقیق   
هدف کلی   
اهداف ویژه   
اهداف کاربردی   
فرضیه‌های تحقیق   
تعریف عملیاتی متغیرها   
تعریف عملیاتی   
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
2. مقدمه   
2-1. الف) فرایند تحول در سطح سنی 15-18 سالگی   
2-1-1. خصوصیات بدنی   
2-1-2. خصوصیات اجتماعی   
2-1-3. خصیوصیات عاطفی   
2-2. اضطراب چیست؟   
2-2-1. علل پیدایش اضطراب   
2-3. انواع اضطراب‌ها و ترس‌ها   
2-3-1. اختلال اضطراب فراگیر   
2-3-2. ترس اجتماعی یا ترس از مردم   
2-3-3. فوبیای ساده یا ترس ساده   
2-3-4. اختلال وحشت   
2-4. آیا اضطراب همیشه نامطلوب است؟   
2-5. اختلالات اضطرابی   
2-5-1. اختلال آسیمگی (پانیک)   
2-5-2. اختلال اضطراب فراگیر   
2-5-3. اختلال هراس   
2-5-4. اختلال وسواس فکری و  عملی (O.C.D)   
2-5-5. اختلال استرس بعداز ضربه   
2-6. اختلال هراس سه نوع عمده دارد که عبارتند از:   
2-6-1. هراس ساده   
2-6-2. هراس اجتماعی   
2-6-3. گذر هراس   
2-7. پیش‌گیری و راه‌های درمان اضطراب   
2-8. رویکردهای روانشناسی و سبب‌شناسی اختلالات اضطرابی و افسردگی   
2-8-1. رویکرد روان تحلیلی   
2-9. به‌طور کلی فروید به سه نوع اضطراب معتقد بود   
2-9-1. اضطراب واقعی   
2-9-2. اضطراب نورتیک   
2-9-3. اضطراب اخلاقی   
2-10. آنا فروید (1965-1972)   
2-11. کارن هورنای (1952-1885)   
2-12. ملانی کلاین (1960-1882)   
2-13. هری استاک سالیوان (1949-1892)   
2-14. رنه اشپیتز (1974-1887)   
2-15. جان بالبی   
2-16. هارتن، کریس و لون‌شتاین   
2-17. اتورانک (1939-1884)   
2-18. آلفرد آدلر (1937-1870)   
2-19. رویکرد یادگیری   
2-20. رویکرد شناختی   
2-21. نظریه‌های وجودی   
2-22. درمان اختلالات اضطرابی   
2-22-1. درمان شناختی رفتاری   
2-22-2. روان درمانی بینش‌گرا   
2-22-3. گروه درمانی   
2-22-4. دارودرمانی   
2-23. اضطراب امتحان و راه‌های کاهش آن   
2-23-1. پرهیز از فشرده‌خوانی   
2-23-2. شرکت در جلسات آخر درس   
2-23-3. پرهیز از اضطراب‌های متفرقه   
2-23-4. داشتن تصور ذهنی مثبت از خود   
2-23-5. تنظیم برنامه خواب و استراحت   
2-23-6. پرهیز از کاهش تغذیه   
2-23-7. آماده شدن برای امتحان   
2-24. برای پاسخ به آزمون تستی پیشنهاد می‌شود   
2-25. افسردگی چیست؟   
2-25. افسردگی به دو بخش تقسیم می‌شود   
2-25-1. افسردگی مزمن   
2-25-2. افسردگی شدید   
2-26. علائم افسردگی   
2-26-1. محتوای تفکر   
2-26-2. نظام حسی   
2-26-3. وضعیت ظاهری   
2-26-4. خصوصیات مرتبط با سن   
2-26-5. خصوصیات پیوسته   
2-27. انواع افسردگی   
2-27-1. اختلال عاطفی - فصلی   
2-28. علل  دلایل افسردگی   
2-28-1. استرس   
2-28-2. عوامل اجتماعی   
2-28-3. شخصیت   
2-28-4. ژنتیک    
2-28-5. اعتیاد   
2-28-6. داروها   
2-28-7. بیماری‌ها   
2-28-8. شکست در زندگی   
2-29. درمان افسردگی   
2-30. رویکرد شناختی   
2-31. رویکرد یادگیری (1)   
2-31-1. درمان افسردگی از نقطه‌نظر یادگیری   
2-32. نظریه‌های زیست‌شناختی   
2-32-1. نور و شیمیایی   
2-32-2. هورمونی   
2-32-3. خواب   
2-32-4. ژنتیک   
2-33. درمان افسردگی براساس رویکردهای زیست‌شناختی   
2-33-الف. درمان داروئی   
2-33-1. ترکیبات سه‌حلقه‌ای   
2-33-2. ترکیبات ضدافسردگی با خاصیت مهاری اکسیداسیون آمین‌های یک ظرفیتی   
2-33-3. آرام‌بخش‌ها   
2-33-4. مصرف توأم داروهای فوق 5 داروهای محرک اعصاب 6 لیتوم   
2-34. تحقیقات انجام شده در داخل کشور   
2-35. تحقیقات انجام شده در خارج از کشور   
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
مقدمه   
روش تحقیق   
جامعه آماری   
نمونه و روش نمونه‌گیری   
ابزار گردآوری اطلاعات   
پایایی و روایی ابزار سنجش (HADS)   
روش اجرا   
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات   
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه   
بررسی فرضیه‌های تحقیق   
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
مقدمه   
خلاصه پژوهش   
بحث و نتیجه‌گیری   
خلاصه و جمع‌بندی نهایی   
محدودیت‌های پژوهش   
پیشنهادات   
پیشنهادات کاربردی   
پیشنهادات پژوهشی   
فهرست منابع    
فارسی   
منابع لاتین

15000 تومان


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید