مقدمه :

اضطراب یکی از شایعترین اختلالات انسان است و به قول Avden قرن ۲۰ قرن اضطراب می باشد.

اگر چه اضطراب و دلهره از زمان های گذشته به عنوان یکی از اختلالات عمده شناخته شده است. با این وجود تنها چند دهه اخیر به عنوان یک مسئله جدی مورد توجه روان پزشکان و روان شناسان و دیگر دست اندر کاران بیمارهای روانی قرار گرفته است .

7500 تومان


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

عنوان کامل : مقایسه اضطراب میان دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره دانشگاه ابهر

تعداد صفحات : 77

دسته : روش تحقیق


فهرست مطالب
عنوان                                                                                         
فصل اول: بیان موضوع تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
فرضیه
اهداف تحقیق
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
تعریف اضطراب
تشخیص بالینی اضطراب
توصیف اختلالهای اضطرابی
جدول ۱-۷ نشانه های وحشت زدگی درد ( DSM-IV) 
جدول ۲-۷ خلاصه سنجشی اختلال وحشت زدگی 
گذر هراسی 
جدول ۳-۷ خلاصه سنجش گذر هراسی  
جدول ۴-۷ ملاکهای تشخیص هراس اجتماعی براساس ( DSM-IV)   
اختلال اضطراب فراگیر
مشکل ترسهای مقاوم و اضطراب فراگیر  
باز آموزی تنفس 
مشکلات مرتبط بارم ناکافی  
مهار کردن اضطراب کنترل و پیش بینی پذیری  
تفکیک ترس از اضطراب
مولفه های رفتاری اضطراب 
اهداف بلند مدت
ملاحظه های درمانی
اختلال اضطرابی ناشی از مواد
اختلال اضطراب – افسردگی مختلط
درمان دارویی 
فصل سوم: روش اجرایی پژوهش
تعیین و تعریف جامعه 
ابزار اندازگیری در تحقیق
دستور اجرای پرسشنامه
طرح پژوهش 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل نتایج
آمار بدست آمده از آزمون کتل دانشجویان پسر
جدول ۴-۱ نمرات خام آزمونهای دو گروه پسران 
جدول ۲-۳ مقایسه اضطراب در بین دختران و پسران
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 
نتیجه گیری 
محدودیت ها 
پیشنهادات 
ضمائم
منابع 
پاسخگویی

7500 تومان


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید