مقدمه

دوران کودکی و نوجوانی سنین بسیار حساسی است که باعث شکل گیری شخصیت افراد می شود. آنها در این سنین یاد می گیرند چگونه در جامعه در کنار دیگران زندگی کنند و با آنها رابطه داشته باشند و نیازهای خود را برآورده سازند؛ اما اگر در این دوران مهارت های لازم را فرا نگیرند در آینده نمی توانند افراد موفقی باشند.

یکی از راه های فراگیری این مهارت ها بازی کردن است. کودک در خلال بازی نه تنها روحیه شادابی پیدا می کند، بلکه مهارت های اجتماعی را نیز می آموزد.

مسئله ای که امروزه والدین با آن درگیر هستند و برای آنها نگرانی ایجاد کرده بازی های رایانه ای است.

6500 تومان


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید


عنوان کامل : بررسی رابطه میان بازی های رایانه ای و مهارت اجتماعی نوجوانان

تعداد صفحات : 65

دسته : روش تحقیق


فهرست

فصل اول: کلیات
1-1 مقدمه 
2-1 تعریف مسئله 
3-1  ضرورت و اهمیت انجام تحقیق 
4-1 اهداف تحقیق 
5-1 پیشینه تحقیق 

فصل دوم: گستره نظری
1-2 نوجوانی 
1-1-2 اهمیت نوجوانی 
2-1-2 اجتماعی شدن 
الف) عوامل اجتماعی شدن 
ب) رسانه های همگانی و نوجوانان 
2-2 بازی های رایانه ای-ویدیویی 
1-2-2 ارتباط 
2-2-2 ارتباط جمعی 
3-2-2 رسانه های گروهی (همگانی) 
4-2-2 تاریخچه بازی های رایانه ای- ویدیویی 
5-2-2 محتوای بازی ها 
6-2-2 تفاوت های دو جنس در بازی ها 
7-2-2 پیامد بازی ها 
الف) خشونت 
ب) عزت نفس 
ج) آثار جسمانی 
د) تعاملات اجتماعی 
3-2 مهارت اجتماعی 

فصل سوم: روش پژوهش
1-3 روش تحقیق 
2-3 جامعه آماری 
3-3 حجم نمونه 
4-3 ابزار گردآوری اطلاعات 
5-3 روش استخراج اطلاعات 

فصل چهارم: یافته های پژوهش
1-4 اطلاعات توصیفی 
2-4 تحلیل داده ها 

فصل پنجم: نتیجه گیری
1-5 نتیجه گیری 
2-5 محدودیت ها 
3-5 پیشنهادها 
فهرست منابع 

 پیوست ها
پیوست الف- پرسشنامه جمعیت شناسی 
پیوست ب- پرسشنامه مهارت های اجتماعی

6500 تومان


جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید