چکیده :

در این مقاله روش تکمیلی بر اساس ارزیابی قابلیت مورد اطمینان و بهبود تصمیم های پراکنده D-J ارائه شده است حالت آماده به کار در بهره برداری از DJ برای این منظور در نظر گرفته شده است قابلیت اطمینان از سیستم ، با توجه به بهینه سازی در شکست در هر یک از بخشهای با محدودیت های زیر مواجه است .